Oesters

–De handmatige oestervisserij is als nieuwe economische activiteit in de Waddenzee niet geregeld in de Visserijwet. Op dit moment is aan 18 ondernemers een zgn. experimentele vergunning verleend die eind 2017 afloopt. In 2017 zal door betrokken overheden, beheerders en de sector gewerkt worden aan een vervolg. Bij gebrek aan vigerend beleid is het de wens van de vergunningverlener (Provincie Fryslân), de sector en betrokken beheerders en de natuurbeschermingsorganisaties dat middels een meer jaren akkoord voor de komend zes jaren de activiteit gereguleerd wordt. Dit vereist een zorgvuldig traject waarin publieke en private taken en verantwoordelijkheden goed op elkaar worden afgestemd. Namens het Ministerie ban EZ en de Provincie Fryslân heeft het Programma Bureau naar een Rijke Waddenzee aan NetVISwerk gevraagd om voor dit traject een plan van aanpak op te stellen.

–Een ander doel van deze pilot is het ontwikkelen van een visplan voor handmatige oestervisserij, dit in samenwerking met de vergunningverlener, betrokken ondernemers en deskundigen. Op basis van deze pilot kunnen wij ook een uitvoeringsplan inclusief financieringsplan en subsidieaanvraag opstellen voor de eerste drie uitvoeringsjaren van het visplan.

–NetVISwerk begeleidt de pilot voor het oesterrapen in de Waddenzee, met kennis en ondersteuning. Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op via het contactformulier.

–