Nieuws

29 november 2017

Inbreng netVISwerk inzake aal- en zeebaarsbeheer.

Tijdens het afgelopen Bestuurlijk overleg Visserij van 27 november jl. heeft netVISwerk twee adviezen in gebracht. Een advies betreft het zeebaarsbeheer en het andere advies betreft het beheer van aal.

Aalbeheer:

Achtergrond, Een verbod op de aalvisserij op zee treft vooral de kleinschalige vissers van de Waddenzee en de Oosterschelde en Voordelta. Voor deze gebieden geldt in Nederland al een verbod op het gebruik van de aalvistuigen in de 3 maanden dat de schieraal naar zee trekt. Nu zou daar dan ook nog de zomervisserij bij komen. Net nu de aalvangsten in die gebieden weer zodanig zijn dat er economisch op gevist kan worden.

Voorstellen:

  1. Haast maken met stimuleren van aalbeheer op maat, met gedegen registratie zoals in Friesland.
  2. Continuering van de aalvisserij in de kustwateren inclusief wekelijkse registratie.
  3. Gedegen registratie van glasaalvisserij in Europa en introductie van gereguleerde glasaalvisserij in de Nederlandse kustwateren.

 

Zeebaarsbeheer:

Gebaseerd op het uitgangspunt dat het versterken van de kleinschalige visserij prioriteit heeft in de EU en de constatering dat deze visserij niet de achteruitgang in het bestand heeft veroorzaakt, stelt netVISwerk de volgende maatregelen voor zeebaarsbeheer voor:

  1. De visserij van kleinschalige vissers in Zeeland en op de Waddenzee (hardervissers met bijvangst van zeebaars, staandwant vissers) zou in hoge mate gefaciliteerd worden door de toekenning van een quotum van 2,5 ton per schip op jaarbasis. Onze inschatting is dat de totale vangst van deze schepen bij elkaar niet meer dan 25 ton zal bedragen. Dat komt overeen met minder dan 1% van de zeebaarsvangsten in 2016 en 0,3% van het totale zeebaarsbestand.
  2. Een alternatief is deze aanpassing tot 2,5 ton alleen van toepassing te laten zijn op het gebied onder co-management met de Noordzee Adviesraad (m.n. ICES kwadrant IVb en IVc).
  3. Teneinde de registratie verder te verbeteren en te professionaliseren en meer data te verzamelen van meerdere soorten vangtuigen met incidentele bijvangst aan zeebaars stellen wij voor om vissers die met (een combinatie van) fuiken, weer, hoekwant of grote vallen vissen een jaarquotum van 250 kg te verlenen.
  4. Wij zijn het met de Commissie eens dat het stapelen van quota zeebaars op 1 schip niet toegestaan is. Dus niet quotum nettenvisserij + quotum handlijn + quotum traditionele vistuigen + toegestaan % bijvangst van actief tuig op 1 boot
  5. Er moet meer duidelijkheid komen over de gediscarde bijvangsten van zeebaars in de actieve visserijen.

Wilt u meer infomratie over de achtergronden van deze voorstellen, dan kunt u de adviezen voor aalbeheer en zeebaars lezen