Nieuws

23 december 2021

Netviswerk nieuwsbrief december 2021

ONZEKERHEID TROEF NA VISSERIJRAAD EU-MINISTERS

Terugblikkend op 2021 is het voor NetVISwerk en haar leden een jaar met veel onzekerheden geweest. Wisselende Covid-19 maatregelen, wat ook de afzet van vis niet onberoerd liet, een verder versplinterde organisatiestructuur bij de kotterbonden, NGO’s die zich sterker roeren over het aalherstelbeleid en op het door de Brexitperikelen op het nippertje toch nog een licht positief besluit over de vangstmogelijkheden voor zeebaars. Gelukkig hebben we wel een fysieke ledenvergadering kunnen houden.
In de onrustige en roerige beleidszee heeft uw bestuur geprobeerd een rechte koers te houden en waar nodig hebben we allianties gesloten met overheid en anderen om averij voor de sector te voorkomen.

CONTACTEN MET DE POLITIEK

NetVISwerk heeft de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan het opbouwen van relaties met nieuwe visserijwoordvoerders in de Tweede Kamer. Zo hebben we bijvoorbeeld werkbezoeken georganiseerd bij onze leden Theo Rekelhof en Ale de Jager. Het heeft geleid tot goede contacten met de Kamerleden van VVD, CDA, PVV en BBB die we de afgelopen tijd goed konden gebruiken om bij de Kamer de belangen van onze leden te behartigen.
Ook met het ministerie van LNV hebben we onlangs samen met DUPAN een positief overleg gehad over het aalbeleid in Nederland en Europa.

PALINGBELEID

Al vroeg in dit jaar hebben we samen met de stichting DUPAN en het ministerie van LNV een koers uitgezet om het huidige aalherstelplan overeind te houden. Averij dreigden we op te lopen door een slecht onderbouwd ICES-advies dat inhield dat de aalvisserij volledig zou moeten stoppen en dat terwijl onze leden kunnen aantonen dat het mede dankzij het aalherstelplan weer beter gaat met de palingstand.

Dat rapport van ICES is door een aatal NGO’s, zoals de Good Fish Foundation, met beide handen aangegrepen om bij de Tweede Kamer te pleiten voor een totaal verbod op de aalvisserij. De Partij voor de Dieren had daar zelfs al een motie voor ingediend.

Wij hebben daarop wekenlang uitvoerige contacten gehad met zowel Kamerleden en het ministerie van LNV om ze ervan te overtuigen dat het stoppen van de aalvisserij rampzalig zou uitpakken voor de beroepsvisserij en geen enkele bijdrage zou leveren aan een betere aalstand. En gelukkig heeft dat succes opgeleverd, want een grote meerderheid in de Tweede Kamer en ook de minister van LNV hebben zich duidelijk uitgesproken tegen een verbod op de aalvisserij. De motie van de Partij voor de Dieren is daarop verworpen.

Wel werd door de Tweede Kamer een motie van de ChristenUnie aangenomen, waarin werd opgeroepen om op Europees niveau en vooral in Nederland een uitgebreide inventarisatie te maken van knelpunten die de migratie van paling belemmeren. We zullen dat aangrijpen om samen met het ministerie bij Rijkswaterstaat en de waterschappen meer aandacht te vragen voor de in- en uittrekmogelijkheden voor aal.

Samen met het ministerie van LNV hebben we ook in Brussel met succes gepleit tegen het ICES-advies en aangedrongen om Europa breed werk te maken van het herstelbeleid. De uitvoering in veel lidstaten laat nog te wensen over. Sommigen zoeken de randen op voor weinig inzet, anderen werken vooral in het knevelen van de visserij zonder te investeren in betere migratie mogelijkheden.

De Europese Commissie zal 2022 gebruiken om het staande beleid te evalueren en ook het ICES-advies nog eens nader te bestuderen. Werk aan de winkel dus voor NetVISwerk. Voorlopig kunnen we in ieder geval terugkijken op een succesvolle lobby.

NIEUWE AANVOERREGELING ZEEBAARS VANAF 1 JANUARI 2022

Omdat de onderhandelingen met het VK over de Brexit lange tijd vast zaten, was er ook geen duidelijkheid over de vangmogelijkheden voor zeebaars in 2022. Op het laatste moment is er dan toch nog een overeenkomst gekomen over de quota voor het hele jaar 2022. Daarbij heeft de Commissie gedeeltelijk gehoor gegeven aan het wetenschappelijk advies waarin gepleit wordt voor een verhoging van het zeebaarsquotum van 10 %. Ook het ministerie van LNV heeft daarvoor gepleit. Er is nog geen duidelijkheid over wanneer de nieuwe quota zullen ingaan. Wel is duidelijk dat ze voor het hele jaar 2022 zullen gelden. Concreet betekent het:

  • Voor alle vaartuigen, die gebruik maken van een gesleept vistuig (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot), geldt een bijvangst-percentage voor zeebaars van 5% per visreis. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis. Daarbij mag niet meer dan 760 kg per 2 maanden worden aangevoerd.
  • Voor staand want-vissers (vistuigcodes GTR, GNS, GNC, FYK, FPN en FIX) wordt de maximale aanvoer verhoogd van 1.400 naar 1.500 kg. per jaar
  • Voor handlijn-vissers (vistuigcode: LHP) wordt de maximale aanvoer verhoogd van 5700 naar 5.950 kg. per jaar.

RIVIERKREEFT

Mede op initiatief van NetVISwerk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft het ministerie van LNV een bestuurlijk overleg rivierkreeft ingesteld om de aanpak van deze exoot te regelen. Deels geeft dat extra afzetkansen voor onze leden, deels ook extra betaald werk.

VISSERIJVRIJE ZONES

Wat prominent op de agenda blijft is het voornemen van de overheid de visserij bij zout- zoet migratiepunten te beperken of te verbieden. Op basis van wetenschappelijke rapporten heeft NetVISwerk aangetoond dat dat voornemen niet of nauwelijks kritische soorten beschermd. Ons pleidooi voor maatwerk levert veel meer op.

Met onze leden, samen met anderen zullen we ons daarom ook in 2022 inzetten voor een politiek die inzet op behoud van visbestanden en mogelijkheden voor onze leden. Het bestuur van NetVISwerk wenst U, uw familie en medewerkers een goed Kerstfeest en Nieuwjaar toe.

NETVISWERK AAN TAFEL BIJ NOORDZEEOVERLEG

Al geruime tijd waren en zijn de visserijorganisaties verdeeld over deelname aan het Noordzee-overleg. In dit overleg werken energiebedrijven, de rijksoverheid en natuurorganisaties samen om afspraken te maken over het gebruik van de Noordzee. De bedoeling was en is dat de visserij ook drie zetels bij dit overleg zouden innemen.
Het Noordzee-overleg doet het werk op basis van het Noordzee akkoord. Daarover heeft de

visserij mede onderhandeld maar over het eindresultaat was de sector verdeeld met als gevolg dat er werd besloten vooreerst geen zitting te nemen in het overleg.

Afgelopen zomer heeft NetVISwerk met anderen geprobeerd alsnog tot een gezamenlijke inzet te komen. Ons bestuur vond het onverantwoord nog langer aan de kant te blijven staan, aangezien zowel het kabinet als de Tweede Kamer het akkoord al hadden goedgekeurd.

Essentieel was en is voor ons dat de sector meepraat over de aanwijzing van gebieden voor nieuwe windmolenparken, de inrichting daarvan en medegebruik voor de visserij. Ook was een wijziging van het gesloten gebied bij de Borkumse Stenen van groot belang. Daarnaast beslist het overleg mee over de besteding van sanerings- en innovatiesubsidies voor de visserij. Helaas is deze poging niet geslaagd ook al doordat een deel van de zogenoemde kotterbonden niet bereid was om verschillen te overbruggen. En deze tweespalt heeft zelfs geleid tot het einde van VisNed.

NetVISwerk heeft besloten om alsnog met de PO’s Texel, Den Helder en Wieringen wel deel te nemen aan het Noordzeeoverleg. De PO Delta Zuid was dit aanvankelijk ook van plan, maar heeft uiteindelijk besloten dit niet te doen en een alliantie aan te gaan met de Vissersbond. De PO Urk gaat vooralsnog zelfstandig verder.

Onze inzet in het Noordzee-overleg zal zijn dat medegebruik van windmolenparken voor de visserij uitgangspunt wordt en ook dat de kleinschalige visserij gebruik kan maken van sanerings- en innovatiegelden en subsidies voor het bevorderen van regionale afzet.

REACTIE OP PROGRAMMA NOORDZEE

NetVISwerk heeft mede namens de vereniging van beroepsvissers op de Ooster- en Westerschelde en de Voordelta een inspraakreactie gegeven op het door het ministerie van I&W gepubliceerde Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027. Dit rapport is belangrijk voor de plaatsing van windmolenparken in de Noordzee en de gevolgen daarvan voor de visserij.
NetVISwerk en OWV hebben in hun reactie gewezen op de noodzaak om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn vooral voor de kleinschalige visserij om in windmolenparken te kunnen vissen. De noodzaak voor een dergelijk onderzoek is groter geworden sinds het ministerie van LNV grote beperkingen aan de visserij in windmolenparken wil opleggen. Naast deze inspraakreactie is over dit onderwerp ook overleg gaan de met Kamerleden.

TOT SLOT

Met onze leden en samen met anderen zullen we ons ook in 2022 inzetten voor het behoud van visbestanden en visserijmogelijkheden voor onze leden.

Het bestuur van NetVISwerk wenst U, uw familie en medewerkers een goed Kerstfeest en Nieuwjaar toe.