Nieuws

18 mei 2017

NetVISwerk Bestuurslid Jaap Vegter monitort met Vissers van de Kust de visstanden op Friese Wad

Begin mei hebben de Vissers van de Kust, waar Jaap Vegter deel van uitmaakt, een visstand-onderzoek gedaan op het Friese Wad ter hoogte van de Noorderleegh. Dit deden zij in opdracht van het Hall Instituut in Leeuwarden en het werd uitgevoerd met medewerking van studenten van Van Hall Larenstein en Hoogeschool Zeeland. Het onderzoek maakt deel uit van Wad’nKennis.

Doel van het onderzoek is om meer kennis en inzicht te krijgen in het functioneren van kwelders met en zonder zoet-zoutgradiënten.  Het gaat hier om een nulmeting  omdat in 2018 te Noarderleech – Hallumer Ryt een nieuw estuarium aangelegd wordt. Het huidige onderzoek levert basisgegevens op waarmee je later kunt onderzoeken wat de effecten van het nieuwe estuarium op de natuur en de visstand zijn.

Groot netwerk plaatsen

De vissers zijn woensdag 10 mei, met hulp van studenten, begonnen met het plaatsen van een groot  netwerk, ook wel ‘weer’ genoemd. De vanglocaties voor het onderzoek liggen op droogvallend wad en er wordt tijdens springtij-hoogwaters gevist. Daarvoor is gekozen omdat er op dat moment vis en schaaldieren tussen kwelderslenken en de diepere wadgeulen migreren.

Verrassende vangsten

Na een nacht hoog water zijn donderdagochtend de eerste fuiken gelicht. De vangst is verrassend. Er is veel bot, een mooie mix van grote en jonge vissen. Vissers hadden al de indruk dat het na veel slechte jaren beter ging met de bot. Dat wordt met dit onderzoek bevestigd. Dat de puitaal weer terugkomt, is ook een aangename verrassing.

De echte trekvissen zoals stekelbaars en spiering zijn geteld en gemeten. Juist deze soorten profiteren straks van het nieuwe estuarium. Verder zat er jonge haring in de fuiken en een paar mooie gepen. Het is nu gepentijd aan de kust, ze komen hier om te paaien.

Na drie hoogwatertijen is het ‘weer’ opgeruimd. In de nazomer zal de volgende meting plaatsvinden.

Vissers van de Kust

De coöperatie Vissers van de Kust is een praktisch samenwerkingsverband van een groep kleinschalige duurzame kustvissers. Zij delen vangstrechten met elkaar en voeren als groep onderzoekswerk uit. https://www.vissersvandekust.nl/