Bestuursleden netVISwerk voor lobby in Brussel

Nieuws

10 februari 2020

nieuws van de voorzitter februari 2020

Noordzee-akkoord.

Deze week is er een principeakkoord bereikt over het gebruik van de Noordzee tussen energiebedrijven, scheepvaart, visserij, natuurorganisaties en kabinet.

NetVISwerk is van meet af aan betrokken geweest bij de onderhandelingen. Met alle visserijorganisaties hebben we stap voor stap de onderhandelingen voorbereid, tussenstanden besproken en waar nodig alternatieven aangedragen. Namens ons zaten Pim Visser, directeur VisNed en Johan Nooitgedacht in de zg. regiegroep.  VisNed heeft de coördinatie voor de visserij verzorgd.

Het akkoord heeft ingrijpende gevolgen. Zo zullen er nog veel windmolenparken verrijzen op zee en zullen ter compensatie gebieden worden gesloten voor bodemberoerende visserij. Voor de transitie is er een fonds beschikbaar van 200 miljoen euro waarvan 119 miljoen voor sanering en innovatie visserij.

NetVISwerk heeft vanaf de start ingezet op 2 punten naast de gezamenlijke zaken met anderen. We willen voor de kleinschalige kustvisserij toegang tot windmolenparken en volledig mee kunnen doen in het gebruik van sanerings- en innovatiefondsen.

De toegang tot windmolenparken is onder voorwaarden met gebruik van vaste vistuigen geregeld en zowel kustvisserij en binnenvisserij zullen gebruik kunnen maken van de fondsen. Voor de besteding daarvan is de zg. kottervisie van het ministerie van groot belang. Ook daarvoor hebben we inbreng geleverd en de komende weken zal de invulling daarvan in nauw overleg met het bedrijfsleven gestalte krijgen.

Als het akkoord uiteindelijk gesloten is zal de visserij in tegenstelling tot nu toe bij alle beslissingen over het gebruik van de Noordzee aan tafel zitten.

Wat innovatie betreft heeft uw bestuur ingezet op afzet van producten van de kleinschalige visserij, energiebesparing, bv met hybride motoren en vistuigen. Over het vervolg zullen we U informeren en noteert U alvast de ledenvergadering op vrijdagmiddag 24 april as op Urk.

Paling.

Onze gezamenlijke inspanningen voor herstel van de aalstand beginnen blijvend vruchten af te werpen. Al 5 jaar op rij laat onderzoek zien dat het bestand herstellende is. Met onze partners in Dupan werken we hard aan dit herstel om door uitzet van glasaal en het over de dijk zetten van schieraal. Verder proberen we, met publiciteit en horeca acties, de paling op de kaart te zetten. Dat is ook nodig daar, o.a. met geld van de Postcodeloterij, Good Fish Foundation nog steeds indianenverhalen verspreidt en bij voortduring het einde van de soort voorspelt in plaats van met ons te investeren in aalpassages en andere acties. We hebben ze uitgenodigd voor een werkbezoek en concrete voorstellen gedaan voor een betere besteding van loterijgeld. Ook hebben we bij Tweede Kamerleden tegen het gebruik van geld van een staatsloterij tegen bestaand overheidsbeleid geprotesteerd. Ondertussen werken we met onze leden in de kop van Overijssel aan de invoering van decentraal aalbeheer met steun van onze Friese leden die al veel ervaring daarmee hebben. Ook wordt er in Overijssel gewerkt aan een eigen merk en regionale herkomstbenaming voor vis uit de Weerribben-Wieden met steun van provincie en gemeente. Mede op initiatief van NetVISwerk hebben onze leden met riettelers, eendenkooihouders en klassieke scheepswerven een platform opgericht van duurzame ambachtelijke ondernemers in de regio waar inmiddels ruim 200 ondernemers zijn aangesloten.

Zeebaars.

Hoewel het gelukt is om de visserij met de zegen in Zeeland weer een vangsthoeveelheid zeebaars toe te delen is het gesloten visserijakkoord voor 2020 veel te zuinig uitgevallen voor onze kustvissers in België en Nederland. Wat dat betreft is onze inzet karig beloond. Ook om die reden hebben we al in februari de koe bij de horens gevat en overleg gevoerd met de Europese Commissie en collega organisaties (foto).  Het blijft echter een taai gevecht maar we blijven knokken.

Vertrek.

Onze vaste ondersteuner Arjan Heinen vertrekt in april voor 3 jaar naar de Filipijnen om daar zich in te zetten voor ontwikkelingsprojecten met kleinschalige kustvissers.

Het bestuur van NetVISwerk dankt Arjan voor zijn inzet en betrokkenheid en wenst hem succes met de nieuwe uitdaging. Arjan zal de eerste tijd digitaal nog wel hand en spandiensten blijven verlenen. Het bestuur zal op korte termijn vervanging regelen.

Namens bestuur NetVISwerk,

Albert Jan Maat, voorzitter

Jon Visser, secretaris