Nieuws

7 november 2017

Start overleg vismigratierivier

Donderdag 2 november

Afgelopen donderdag namen visser Hans Poepjes, visser en bestuurder netVISwerk Jaap Vegter en Jon Visser secretaris van netVISwerk deel aan het startoverleg over de uitbreiding van de visserijvrije zones in verband met de aanleg van de vismigratierivier (VMR).

Aan dit overleg deden mee: de Provincie Fryslân, , Ministerie EZ, Sportvisserij Nederland, en Rijkswaterstaat

Naast de in overleg met de vissers overeengekomen visvrije zones bestaat er bij de initiatiefnemers en de bij de ontwikkeling van de VMR betrokken overheidspartijen, de wens/opgave om daar een aantal aan visvrije zones aan toe te voegen.

Doel van het overleg was om de route naar de totstandkoming van deze extra zones te bespreken.

Helder is dat dit een ingewikkelde route wordt. De beweegredenen voor deze extra visvrije zones moeten zorgvuldig omschreven en juridisch sluitend omschreven worden.

De in voorbereiding generieke visvrije zones van 250 meter bij alle knelpunten in Nederland zijn ook onderwerp van gesprek tijdens dit overleg.

Hans Poepjes benadrukte dat de sfeer waarin de al eerder overeengekomen visvrije zones tot stand zijn gekomen niet een voorbeeld mag zijn voor het nu voorliggende traject. Gedupeerde vissers moeten een echte keuze voorgelegd krijgen en geen voldongen feite. Niet meer vissen en gecompenseerd of niet meer vissen en geen compensatie is geen keuze. Vissers willen vissen.

netVISwerk, bij monde van Jaap Vegter, is van mening dat eerst de reden waarom deze extra zones noodzakelijk zijn bediscussieert moeten worden voordat er gepraat wordt over hoe die te realiseren zijn. Naast de VMR staat ook de verbreding van de Tjerk Hiddesluis en de aanleg van windpark Friesland in het IJsselmeer ook in de planning. De betekenis en invloed hier van moet ook in de discussie betrokken worden.

Frans van der Berg (EZ) gaf aan dat de bijeenkomst bedoeld was om te informeren over elkaars standpunten.

Jaap Quak (sportvisserij Nederland) gaf een toelichting op de problematiek voor migrerende vissoorten aan de hand van het onderzoek in de Haringvliet.

Jon Visser geeft namens netVISwerk aan dat zij voor maatwerk is als het gaat om visvrije zones bij alle knelpunten in Nederland. Generieke maatregelen als uitgangspunt is niet noodzakelijk. Hij vindt De maatregelen in Fryslân ten aanzien van migratieknelpunten een goed voorbeeld.

Er is overeengekomen een volgend overleg in te plannen om het waarom en de noodzaak van de extra visvrije zones te bespreken voordat er wordt onderhandeld over de wijze waarop met de vaste visplekken gaan worden gerealiseerd.